خودنگاري در فضاي گفت وگوي مجازي ديداري

پایان نامه عکاسی کارشناسی ارشد

 

عنوان رساله نظری: تحليل كاركردهاي عكس هاي شخصي كاربران در شبكه هاي اجتماعي مجازي، سارا زندوكيلي؛ استاد راهنمای نظری:دكتر نعمت الله فاضلي
پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران، بهمن ماه 1390

چكيده
عكس هاي شخصي، بخش بزرگ و حداكثري از بدنة كلي عكاسي را تشكيل ميدهند و يكي ازمهم ترين ابزارهاي خوانش فرهنگي در هر اجتماع متمدن به شمار م يروند. در دوران حاضر، فضاهاي اجتماعي مجازي، به ويژه وب سايت هاي شبكة اجتماعي، بسترهايي را ايجاد كرد هاند كه عمل توليد، جمع آوري و نگه داري عكس هاي شخصي را به فعاليت انتشار و نمايش روزمرة آن ها در فضايي عمومي، سيال و تعاملي بسط داده اند.
هدف جزئي اين مطالعه، مقوله بندي تحليلي كاركردهاي اجتماعي عكس هاي شخصي اشتراك گذاشته در شبك ههاي اجتماعي مجازي و هدف كلي تر آن، تعيين الگويي براي تحليل ساختاري و بينامتني عك سهاي شخصي در يك بستر رسان هاي اجتماعي بوده است. اين پژوهش، به روش كيفيِ خودمردم نگاري مجازي و در ميدان مطالعه اي متشكل از حدود 700 كاربر شبكة اجتماعي فيس بوك انجام شده و جمع آوري داده هاي آن، از طريق مشاهدة آنلاين، تحليل محتواي عكس هاي شخصي و برخي محتواهاي نوشتاري و مصاحبة عميق و نيمه -عميق صورت گرفته است. يافته هاي پژوهش بر اساس الگوي تبيين شده براي كاركردهاي اجتماعيِ عكس هاي شخصي در شبكه هاي اجتماعي مجازي، به چهار بخش كاركرد هويتي، كاركرد ارتباطي، كاركرد خاطره اي و كاركرد انگيزشي تقسيم شده و در هر بخش، سوي ههاي بازنمايانة عكس ها و كنش هاي تصويري كاربران در رابط هاي متقابل با محتويات نوشتاري، در راستاي كاركرد مورد نظر بررسي شده است.
بخش انتهايي يافته ها به بررسي ملاحظاتي اختصاص يافته كه بازنمايي هاي عمومي افراد در شبكه هاي اجتماعي، پيرامون حفظ حريم هاي خصوصي آن ها به وجود آورده و در اين راستا موضوع تفكيك و تحديد مخاطبان مجازي، به عنوان راه حل نماياندن امن خودهاي اجتماعيِ متفاوت كاربران مطرح شده است.
سپس نتيجه گيري كلي تري پيرامون تأثير عكس هاي شخصيِ اشتراك گذاشته در اجتماعات مجازي، بر تغيير انگار ههاي ما از واقعيت تماس انساني و عاد تهاي پيشين ما در كنشهاي ارتباطي روزمرة زندگي واقعي انجام شده و در پايان، بحث تأثير جمعيِ بازنمايي هاي فردي از طريق رسانه هاي شخصي مجازي بر بازنمايي هاي هژمونيك از افراد جامعه گشوده شده است.
كليدواژه ها: عكس هاي شخصي، كاركردهاي اجتماعي عكس، اشترا ك گذاري عكس، شبكه هاي اجتماعي مجازي، رسانة شخصي، بازنمايي خود، هويت مجازي، ارتباطات بينافردي رسان هاي

 

عنوان پروژه عملی: خودنگاري در فضاي گفت وگوي مجازي ديداري، سارا زندوكيلي، استاد راهنمای عملی: مهران مهاجر
پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران،بهمن ماه 1390
گزارش کار عملی

خودنگاري در فضاي گف توگوي مجازي ديداري
در اجتماعات مجازي، دوستان و مراودات دوستانه، از سويه هاي مهم بازنمود هويت فردي هركاربرند.
معمولاً هرگاه در اين فضاها با شخص تازه و ناآشنايي روبرو مي شويم، حلقة ارتبا طهاي مجازي او از اولين
چيزهايي است كه براي شناختنش به آن توجه مي كنيم.
در اين مجموعه، تصوير من در فضايي از آن خودم (اتاق شخصي) با تلفيقي از نشان دادن و
نهان ساختنم -دوگانه اي كه اساس فرايند بازنمايي خود در برابر ديگري است- در رابطة متقابلِ مجازي با
دوستانم نمايانده شده است. دوستاني كه آشنايي من يا اصلي ترين شيوة تماس من با آ نها، با واسطة
فضاي مجازي بوده و هست و يا مهاجرت آن ها به شهرهاي دور، گف توگو در اين فضا را تنها راه ارتباطمان
ساخته است. اين ارتباط ها، از نخستين روزهاي پا گذاشتنم به دنياي مجازي، همواره سهم مهمي در
تعاملات اجتماعي هرروزه ام داشته اند و در طول اين سال ها، تا حد زيادي تعيين كنندة تعريف من از
بوده اند. عكس ها، نماد تصويري چنين واقعيتي در زندگي من و « خودم در برابر ديگري » و از « رابطه »
بسياري از هم نسلانم هستند.
شيوة انجام كار:
اين مجموعه، حاصل پروژ هاي نيمه مستند- نيمه كارگرداني شده است. براي هر عكس، از يكي از
با هم ويدئوچت انجام دهيم. در حين مكالمه، او را به (OOVOO) دوستانم مي خواستم كه با مسنجر اووو
نسبت فضايي كه در آن حضور داشت، براي قاب بندي و نحوة قرار گرفتنش در قاب تصوير راهنمايي و
تركيب تصوير خود را هم با او هماهنگ مي كردم. براي هر گفت وگو به طور كامل ضبط ويدئويي انجام
مي دادم و با ديدن دوبارة ويدئوها، صحن ههايي از آن ها را جدا و ثابت مي كردم تا در نهايت، عكس
موردنظرم از فرايند آن مكالمه به دست آيد.
در اين فضاي گف توگوي ديداري، تصوير ك مكيفيت دوربيني ساده، جاي حضور مادي آد مها را مي گيرد
و حضور آينه وارِ دوربيني كه تو را در مقابل ديگري به خودت نشان مي دهد، بر چگونه ظاهر شدنت پيش
روي او – و در اينجا پيش روي ناظر سوم هم- اثر مي گذارد. قاب ها رابطه ها را تعريف مي كنند و
زيبايي هاي خُرد جزئي ترين حركت ها و صحن ههاي روزمره را در اين شكل تازة رويارويي ثابت مي كنند.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *