Tag Archives: عکاسی معاصر ایران

هژمــونی فرهنگــی/ نگـــاه نقـادانـــه عكــاســــــی معــــاصر ایـــــران

حامد یغمائیان، فوق لیسانس عکاسی دانشگاه تهران   این یادداشت سعی دارد تا از خلال بازخوانی نمایشگاه چند عكاس، و با گذری بر گذشته‌ی تاریخی عكس‌های این عكاسان، دریچه‌ای بر شرایط امروز عكاسی ایران بگشاید. نام عكاسان تنها نشانه‌ای برای ارجاع به زمینه‌ی نمایشگاه‌های ارائه شده است و تلاش بر آن بوده كه نه نام‌ها بلكه […]

چیز و ناچیز

پایان نامه عکاسی کارشناسی ارشد   عنوان رساله نظری: معاصربودن در عکاسی متأخر ایران، سید صیاد نبوی؛ استاد راهنمای نظری: دکتر یعقوب آژند پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران، تیر 91 چکیده این پایان ‌نامه به بررسی معاصربودن در عکاسی هنری ایران در دوران اخیر می‌پردازد و همزمان با بررسی مفاهیم معاصربودن در هنر، چگونگیِ گذرِ […]