Tag Archives: عکس از محکومین

پـس از تیـرباران

سهیلا شمس اللهی ارشدالدوله پیش از تیرباران. اگر این شرح بر این عکس نبود چه كسی توان خوانش يك زندگیِ آگاهانه رو به اتمام را از وجود اين آدم آرام داشت؟ بدون این شرح، داستان‌های پنهان فراوانی پس اين عكس و اين مرد پیدا می‌شد؟ شاید نه. عکس بدون اين شرح، یحتمل چنان پيش‌پا افتاده […]